Stanovy

 

 

 

Zpět na přihlašovací
stránku

 

Stanovy fanklubu

Napsali o Devítce

Trička a mikiny

 

 

Zpět na stránky
Devítky

 

 

 

 

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

 

OFICIÁLNÍ FANKLUB HUDEBNÍ SKUPINY DEVÍTKA

 

Čl. I  - Úvodní ustanovení

 

Název občanského sdružení: Oficiální fanklub hudební skupiny DEVÍTKA (dále jen “sdružení”)

Sídlo: Kaplická 859, Praha 4, 140 00

 

Čl. II  - Právní postavení sdružení

 

1. Sdružení je právnickou osobou sdružující členy na základě jejich společného zájmu, konkrétně zájmu o hudbu skupiny DEVÍTKA.

2. Členy sdružení mohou být fyzické nebo právnické osoby, které za dále uvedených podmínek přijmou tyto stanovy a budou se jimi řídit.

 

Čl. III  - Cíl činnosti sdružení

 

1. Sdružení umožní navázání kontaktu mezi příznivci této hudby v celé republice (případně i zahraničí), jejich setkávání, informace o koncertech, pořádání osobních setkání se členy atd.

2. Za tímto účelem sdružení zajistí a vede evidenci svých členů a zabezpečuje spojení s nimi prostřednictvím internetu, písemného i osobního styku.

3. Členové sdružení spolupracují s občanským sdružením 1. Historický fanklub skupiny Žalman a spol.

 

Čl. IV  - Členství

 

1. Členem sdružení může být každá fyzická nebo právnická osoba bez dalšího omezení

2. Dokladem o členství je průkazka, vydaná sdružením

3. Členství vzniká po vyplnění a zaslání přihlášky člena (poštou, mailem nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách) a zaplacením registračního poplatku a členského příspěvku. Registrační poplatek a členský příspěvek jsou zaplaceny dnem jejich připsání na účet sdružení.

4. Aktivní členství zaniká:

a) vystoupením člena na základě jeho písemného oznámení

b) nezaplacením příspěvku na daný rok v termínu určeném výborem (člen se nezaplacením stává neaktivním členem, nebude písemně zván na akce a nebude čerpat výhody aktivních členů, i když je nadále informován o dění pouze prostřednictvím internetových stránek. Aktivním členem se stává automaticky zaplacením členského poplatku)

c) vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady pro porušení stanov nebo jiný vážný přestupek proti dobrému jménu skupiny DEVÍTKA či fanklubu

d) úmrtím člena

 

Čl. V  - Práva a povinnosti členů

 

1. Člen sdružení má právo se plně podílet na činnosti sdružení, předkládat svoje připomínky, podněty a nápady za účelem zlepšení činnosti sdružení.

2. Člen sdružení je povinen zaplatit v době a ve výši stanovených výborem roční členský příspěvek a přispívat svým jednáním k dobrému jménu sdružení i skupiny DEVÍTKA.

 

Čl. VI  - Orgány sdružení

 

Sdružení tvoří:

1. Valná hromada jako nejvyšší orgán sdružení

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení

3. Valná hromada se schází minimálně jednou ročně v rámci srazu sdružení

4. Valná hromada rozhoduje o všech důležitých otázkách týkajících se sdružení, zejména má právo rozhodovat o změnách a doplnění stanov a o návrzích na vyloučení členů sdružení a volí a odvolává členy dobrovolného pracovního výboru.

5. Pro platné usnesení valné hromady je zapotřebí prostá většina členů sdružení přítomných na valné hromadě.

6. V neodkladných případech, kdy je potřeba rozhodnutí v čase mimo pravidelného srazu je možno schválit změny písemnou formou, kdy všichni členové obdrží dopis s hlasovací otázkou a změna bude schválena nadpoloviční většinou členů, kteří zašlou odpověď do udaného termínu.

7. Hlasování je platné při jakékoli (i menšinové) účasti hlasujících.

8. Dobrovolný pracovní výbor (dále jen výbor) ve složení: předseda, místopředseda a jednatel (jeden z nich  je zároveň pověřen funkcí pokladníka), z nichž každý je oprávněn navenek jednat samostatně jako statutární orgán sdružení.

9. Výbor může být podle potřeby rozšířen a fyzické osoby, vykonávající tyto funkce, se mohou v průběhu trvání sdružení měnit – v případě odchodu některého z nich navrhne výbor nového a valná hromada ho schválí hlasováním na srazu nebo písemnou formou.

 

Čl. VII  - Zásady hospodaření

 

1. Sdružení je nevýdělečné a jeho členům nevzniká nárok na finanční odměnu.

2. Zdroji příjmu jsou pouze dohodnuté roční příspěvky členů, případně další dobrovolné dary, dotace nebo granty jiných příznivců, nebo příjmy z činností při naplňování cílů sdružení

3. Z těchto příjmů budou hrazeny nezbytné výdaje jako poštovné, balné atd.

4. Za evidenci příjmů a výdajů odpovídá pokladník sdružení

5. Sdružení vede daňovou evidenci svých příjmů a výdajů podle platných předpisů. Za vedení evidence odpovídá výbor.

 

Čl. VIII  - Zánik sdružení

 

Sdružení zaniká:

1. Dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí valné hromady

2. Pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra

3. Likvidací na základě rozhodnutí valné hromady, která současně jmenuje likvidátora.

4. Likvidátor oznámí vstup do likvidace Ministerstvu vnitra a ke dni vstupu do likvidace sestaví účetní závěrku. Po uspokojení splatných závazků sdružení a po splnění daňových povinností podá likvidátor návrh na výmaz Ministerstvu vnitra.

5. Rozhodnutím hudební skupiny DEVÍTKA.

 

Čl. IX  - Závěrečná ustanovení

 

1. Sdružení může jmenovat po vzájemné dohodě své čestné členy, kteří souhlasí s jeho činností a podporují jeho cíle.

2. Tyto stanovy byly schváleny na valné hromadě konané dne 1.6.2011.

 

 

 

 

Výbor sdružení

Oficiální fanklub hudební skupiny DEVÍTKA

 

 

1. Předseda: Petr Dedík, nar. 21.7.1973

adresa: Churáňovská 2693/7, Praha 5

 

2. Místopředseda: Jana Novotná, nar. 8.1.1979

adresa: Borovanského 2203, Praha 5

 

3. Jednatel: Alexandra Smíšková, nar. 17.12.1975

adresa: Majerského 2039/23, Praha 4

 

 

 

Předseda, místopředseda i jednatel mají právo jednat navenek jménem sdružení jako jeho statutární zástupci, a to každý samostatně.